ZWAŻYWSZY, IŻ:

 

(A) Dokonanie aktywacji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego www.otonoclegi.pl („Serwis”) równoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu („Regulamin”),


(B) Wszelkie zawarte w Serwisie rozwiązania służące do umieszczania informacji handlowych i korzystania z nich, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;

 

(C) Administratorem Serwisu jest spółka OTO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowskiej 18/156, kod 20-701, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000522652, adres mailowy: bok@otonoclegi.pl („Administrator”).;

 

ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DO PRZESTRZEGANIA NASTĘPUJĄCYCH POSTANOWIEŃ:

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.OTONOCLEGI.PL

 

Art. 1 Definicje


1. Serwis– internetowy serwis, działający w domenie www.otonoclegi.pl, umożliwiający publikowanie Ogłoszeń noclegów oraz publikowanie Ofert firm z branży turystycznej, wystawiania ocen i komentarzy oraz korzystania z forum Serwisu.

2. Firma – działalność gospodarcza, spółka albo inna forma prowadzenia działalności komercyjnej oferującej produkty lub usługi powiązane z branżą turystyczną.  

 

3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w otonoclegi.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

 

4. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza stronę otonoclegi.pl, w tym także korzysta z usług oferowanych przez serwis otonoclegi.pl.


5. Ogłoszenie – zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane w Serwisie ogłoszenie sporządzone przez Użytkownika dotyczące w szczególności kupna/sprzedaży/zamiany/ niebędące ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na warunkach określonych w Regulaminie

 

6. Oferta Firmy – sporządzona przez użytkownika wizytówka Firmy, przedstawiająca opis działalności Firmy wraz ze zdjęciami.

7. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z otonoclegi.pl, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach otonoclegi.pl.

8. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu otonoclegi.pl.

 

9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

10. Użytkownik Na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Art. 2 Zasady funkcjonowania otonoclegi.pl

 

1. otonoclegi.pl zapewnia techniczną platformę umożliwiającą nawiązanie kontaktu Użytkownikom, publikowanie Ogłoszeń, Ofert Firm, składanie i akceptację zapytań na temat Ogłoszeń i Ofert Firm, korzystania z forum, zamieszczanie ocen i opinii oraz udostępnianie materiałów Użytkowników.

 

2. otonoclegi.pl nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Użytkownikami transakcji, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie transakcji, a także za zachowanie stron po dokonaniu transakcji.

 

3. Administrator może udostępniać funkcjonalności przewidziane wyłącznie dla Użytkowników niebędących Konsumentem lub Użytkownikiem Na Prawach Konsumenta.

Art. 3 Zasady uczestnictwa

 

1. Użytkownikiem otonoclegi.pl może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.


2. otonoclegi.pl nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie z naruszeniem postanowień pkt. 1.


3. Warunkiem oferowania usług w ramach otonoclegi.pl, w szczególności publikowania Ogłoszeń i Ofert Firm jest  utworzenie Konta w drodze rejestracji, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach otonoclegi.pl.


4. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Warunkiem publikacji Ogłoszenia i Oferty Firm jest poprawne wypełnienie przez Użytkownika odpowiedniego formularza dostępnego w otonoclegi.pl.


5. Po dokonaniu aktywacji system dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany identyfikator Użytkownika („Login”) nie jest zajęty przez innego Użytkownika. Jeśli Login jest dostępny, Użytkownik może rozpocząć korzystanie z usług. Jeśli Login nie jest dostępny, Użytkownik może zaproponować inny Login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż nie zostanie ustalony dostępny Login.


6. W procesie aktywacji Użytkownik otrzymuje hasło („Hasło”) na podany adres e-mail.


7. Podczas aktywacji Użytkownik podaje swój kontaktowy adres e-mail, z którego otonoclegi.pl będzie korzystał w sposób określony w art. 15.

 

8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy w przedmiocie świadczenia usług publikacji Ogłoszenia oraz rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik będący Konsumentem lub Użytkownikiem Na Prawach Konsumenta może od niej odstąpić bez wskazania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik będący Konsumentem lub Użytkownikiem Na Prawach Konsumenta może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Ogłoszenie lub Ofertę Firmy, skorzystał z funkcjonalności w Serwisie lub posiada jakiekolwiek należności wobec Administratora, z tytułu usług świadczonych przez Administratora.


9. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom Loginu i haseł dostępu oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.


10. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania Użytkownika.


11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.


12. Konta są niezbywalne.

 

Art. 4 Warunki korzystania z otonoclegi.pl


1. Warunkiem technicznym korzystania z otonoclegi.pl jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www. 


2. Serwis otonoclegi.pl może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane przez niego treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.


3. Serwis otonoclegi.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.


4. Serwis otonoclegi.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w tym do usunięcia Ogłoszenia lub Oferty Firmy w całości bądź w części, jeżeli Użytkownik publikujący Ogłoszenie lub Ofertę Firmy narusza w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa, w szczególności gdy:

1) Oferta zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób;

2) Użytkownik lub Ogłoszenie szkodzą wizerunkowi otonoclegi.pl, wprowadzają w błąd lub zawierają inne treści naruszające przepisy prawa.

 

5. Materiały zamieszczone przez otonoclegi.pl, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych otonoclegi.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych otonoclegi.pl. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów otonoclegi.pl w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.


6. Użytkownik nie może w ramach otonoclegi.pl zamieszczać zdjęć nie dotyczących przedmiotu Ogłoszenia/Oferty Firmy, w szczególności takich, których celem jest promocja produktów bądź oznaczeń Użytkownika lub osoby trzeciej.


7. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w ramach Danych:

1) skryptów, w szczególności Java Script, PHP, CGI

2) kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu,

3) elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ,

4) odnośników do stron internetowych,

5) formularzy kontaktowych.


8. W przypadkach zamieszczania przez Użytkowników Danych w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu, otonoclegi.pl zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści Danych zamieszczonych w Ogłoszeniu i Ofercie Firm, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części Danych zawartych w Ogłoszeniu i Ofercie Firm oraz do okresowego lub całkowitego wycofania Danych, ich części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

 

Art. 5 Treści zamieszczane w Serwisie

 

1. Serwis  może być wykorzystywany jedynie do zamieszczania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Zamieszczanie treści w Serwisie (z wyjątkiem informacji handlowych) jest nieodpłatne.

2. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez otonoclegi.pl w prowadzonych przez otonoclegi.pl serwisach internetowych, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej.

 

3. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z materiałów (zdjęć oraz filmów) oraz innych treści publikowanych w Serwisie na wszystkich, znanych w chwili opublikowania polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych a w szczególności: (a) w zakresie trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania, wprowadzania do pamięci komputera; (b) tłumaczenia, przystosowywania lub jakichkolwiek innych zmian; (c) nadawania wraz z prawem do retransmisji, nadawania internetowego; reemitowania, publicznego wykonywania, odtwarzania, wyświetlania;(d) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet.

 

4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Treści dokonywane w celach komercyjnych.

 

5. Użytkownik może korzystać z treści zawartych w Serwisie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy Administratora oraz innych Użytkowników.

 

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników materiały i treści oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania w Serwisie.

 

7. Treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że posiada i będzie posiadał w całym toku korzystania z Usług niezbędne zgody na korzystania z treści w sposób określony Regulaminem. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego treści, Użytkownik zwolni Administratora z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot kosztów i wydatków z tego tytułu.

 

8. W przypadkach zamieszczania przez Użytkowników Danych w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu, otonoclegi.pl zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści Danych umieszczonych w Ogłoszeniu i Ofercie Firm, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części Danych zawartych w Ogłoszeniu i Ofercie Firm oraz do okresowego lub całkowitego wycofania Danych, ich części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

 

9. Zabronione jest zamieszczenie w Serwisie przez Użytkownika treści:

 1. wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy lub popełnienia przestępstwa,

 2. naruszających prawa autorskie, w tym przywłaszczenie autorstwa i/lub wprowadzenie w błąd co do autora części lub całości utworu podlegającego ochronie prawnej, 

 3. piętnujących lub wykluczających ze względu na płeć, seksualność, wyznanie, religię, stan zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne etc.,

 4. naruszających dobre obyczaje i/lub dobre imię osoby fizycznej lub prawnej, w tym krzywdzących opinii, 

 5. ujawniających i/lub naruszających dane osobowe osób trzecich, 

 6. szerzących dezinformację, wprowadzających w błąd, 

 7. promujących patologiczne zachowania i wzorce, 

 8. promujących treści o charakterze seksualnym, 

 9. promujących alkohol, substancje odurzające i inne używki, 

 10. promujących nielegalne usługi i/lub produkty/towary, treści niezwiązane z tematyką Serwisu, 

 11. innych treści, które ze względu na swój charakter i kontekst mogą zostać uznane za nielegalne lub zabronione prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

10. Treści dodawane przez Użytkowników i Gości na stronie otonoclegi.pl są moderowane przez Administratora, bez użycia narzędzi automatycznych. 

11. Administrator może okresowo lub całkowicie usunąć w całości lub części treści naruszające Regulamin i/lub uniemożliwić Użytkownikowi ich zamieszczanie lub dokonać ich zmian.

 

12. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Administrator może czasowo zablokować lub trwale usunąć jego konto.


Art. 6 Mechanizmy zgłaszania nielegalnych treści i wydawanie decyzji w tym zakresie

1. Administrator wdraża adekwatne mechanizmy zgłaszania nielegalnych treści w Serwisie oraz reagowania na nie, podejmując odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści, gdy uzyska taką wiedzę lub informację. 

2. Administrator umożliwia dowolnej osobie lub dowolnemu podmiotowi zgłaszanie obecności w Serwisie określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne treści pod adresem e-mail: bok@otonoclegi.pl 

3. W celu umożliwienia i ułatwienia oceny zgłoszenia osoba lub podmiot zgłaszający zobowiązani są podać następujące informacje:

 1. uzasadnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot uważa, że dana treść jest nielegalna, 

 2. dokładne wskazanie lokalizacji nielegalnej treści, takiej jak dokładny adres URL, zrzut ekranu z Serwisu, a także przekazanie dodatkowych informacji umożliwiających jej umiejscowienie w Serwisie. 

 3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmioty dokonującego zgłoszenia 

 4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu 

 5. dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

4. W przypadku gdy zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby zgłaszającej lub podmiotu zgłaszającego, Administrator przesyła bez zbędnej zwłoki tej osobie lub temu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. 

5. Zgłoszenia rozpatrywane są niezwłocznie przez Administratora, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. 

6. Decyzja podejmowana jest przez Administratora w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny z zachowaniem należytej staranności. 

7. Po rozpatrzeniu zgłoszenia, Administrator przesyła swoją decyzję osobie zgłaszającej lub podmiotowi zgłaszającemu a także autorowi zgłoszonej treści, jeśli posiada ich dane elektroniczne, informując jednocześnie o możliwości odwołania się od podjętej decyzji. 


Art.7 Uzasadnienie decyzji dotyczącej nielegalnych treści

1. Administrator informuje Użytkownika lub Gościa o wszelkich ograniczeniach i skutkach wynikających z podjętej przez niego decyzji w stosunku do nielegalnych treści lub niezgodnych z Regulaminem, przez niego dodanych, wraz z uzasadnieniem. 

2. Informacji udziela się najpóźniej w dniu nałożenia ograniczenia. 

3. Możliwe ograniczenia i konsekwencje dla Użytkowników i Gości mogą obejmować:

 1. usunięcie nielegalnej treści, 

 2. zawieszenie konta Użytkownika/Gościa będącego autorem nielegalnej treści,

 3. usunięcie konta Użytkownika/Gościa będącego autorem nielegalnej treści. 


4. Administrator w uzasadnieniu podjętej decyzji wskazuje następujące informacje:

 1. podstawę, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienie dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści, 

 2. jakie konsekwencje lub ograniczenia zostały podjęte co do nielegalnej treści, 

 3. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosowanych przypadkach informację czy decyzję podjęto na podstawie czynności sprawdzających podjętych z własnej inicjatywy przez Administratora czy na podstawie zgłoszenia dokonanego przez osobę lub podmiot zgłaszający, a także gdy jest to niezbędne, tożsamość zgłaszającego, 

 4. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi,

 5. jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z Regulaminem, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z Regulaminem,

 6. informacje na temat przysługujących odbiorcy usługi możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności w stosownych przypadkach za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.

5. Zarówno osoba zgłaszająca lub podmiot zgłaszający jak i autor nielegalnej treści mają prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Administratora, wysyłając odwołanie za pomocą operatora pocztowego na adres biura tj. ul. Nałęczowska 18, 20-701 Lublin. Administrator rozpatrzy odwołanie w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. 


Art.8 Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

1. W przypadku, gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast poinformuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego i przekaże wszelkie dostępne informacje na ten temat. 


 

Art. 9 Informacja handlowa

1. W ramach umowy, serwis otonoclegi.pl udostępnia za pomocą panelu administracyjnego informację handlową obejmującą:

Oferta Firmy:

a) opis główny reklamowanej działalności,

b) do 10 zdjęć obrazujących reklamowaną działalność,

d) dane teleadresowe obiektu,

e) oznaczenia lokalizacji obiektu na mapie,

f) cennik,

g) profil właściciela obiektu,

(łącznie: „Dane Firmy”). 

 

Ogłoszenie:

a) opis towaru, zgodny ze stanem faktycznym

b) do 10 zdjęć obrazujących oferowany towar,

c) dane kontaktowe Użytkownika,

d) cena,

(łącznie: „Dane Ogłoszenia”). 


2. Dokonanie przez Użytkownika jakichkolwiek zmian za pomocą panelu administracyjnego jest dopuszczalne i bezpłatne.


3. W ramach Umowy otonoclegi.pl nie udostępnia Użytkownikowi praw do projektów graficznych, mechanizmów funkcjonowania Serwisu (np. CMS), a także innych użytych rozwiązań.

 

Art. 10 Opłaty


1. Użytkownik może bezpłatnie korzystać z usług serwisu otonoclegi.pl polegających na udostępnianiu informacji handlowych w ramach umowy.


2. Użytkownik może skorzystać z formy płatnej w ramach usługi Giełda noclegów podczas dodawania ogłoszenia do tego działu.

Cennik form płatnych w serwisie otonoclegi.pl:

a) ogłoszenie publikowane Premium na 60 dni - 30 zł netto

 

3. Płatność za ogłoszenie publikowane Premium następuje drogą elektroniczną poprzez Przelewy24.pl.


4. W ramach płatnej publikacji Premium ogłoszenia, użytkownik otrzymuje wyróżnienie swojego ogłoszenia na liście ogłoszeń oraz zapewnienie pierwszych pozycji na tejże liście.

 

Art. 11 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną


1. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, otonoclegi.pl może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Użytkownikiem poprzez usunięcie jego Konta. 


2. Z zastrzeżeniem Art. 3 ust. 8 Użytkownik będący Konsumentem oraz Użytkownik Na Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy

 

Art. 12 Odpowiedzialność otonoclegi.pl


1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Użytkowników będących Konsumentami oraz Użytkowników Na Prawach Konsumenta.


2. Serwis otonoclegi.pl ponosi względem Użytkownika odpowiedzialność za czyny dokonane z winy umyślnej, do wysokości pobranej od Użytkownika opłaty za Abonament. W przypadku, jeśli wynagrodzenia nie pobrano, odpowiedzialność serwisu otonoclegi.pl ograniczona jest do kwoty 100 złotych.


3. Serwis otonoclegi.pl nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek gwarancji ani wyraźnej, ani domniemanej, w tym przede wszystkim gwarancji co do przydatności handlowej i przydatności do określonych zastosowań. Całość ryzyka w zakresie jakości i ekonomicznych rezultatów działania oferty ponosi Użytkownik. 


4. W żadnym wypadku otonoclegi.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści. 


5. Odpowiedzialność otonoclegi.pl wyłączona zostaje w przypadku działania Siły Wyższej rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą otonoclegi.pl, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: błąd oprogramowania komputerowego, uszkodzenie sprzętu komputerowego, działanie albo zaniechanie podwykonawców otonoclegi.pl, pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek, strajk, spór pracowniczy, wojna, atak terrorystyczny, wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydanie jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej. 


8. otonoclegi.pl zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Serwisu, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wyłączenia serwerów. 


9. otonoclegi.pl nie odpowiada za zgodność informacji ze stanem faktycznym, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone korzyści stronie Użytkowników Serwisu.

 

Art. 13 Skutki naruszenia Regulaminu

 

W przypadku stwierdzenia przez otonoclegi.pl naruszenia Regulaminu dokonanego przez Użytkownika, otonoclegi.pl może bezzwłocznie pozbawić Użytkownika wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z umowy.

 

Art. 14 Postępowanie reklamacyjne


1. Użytkownik może złożyć reklamację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru skierowanym na adres Otonoclegi.pl ul. Nałęczowska 18/156, 20-701 Lublin, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez otonoclegi.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 


2. Otonoclegi.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami otonoclegi.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.


Art. 15 Punkt Kontaktowy


1. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy dla odbiorców usług, organów państw członkowskich, w tym Koordynatorów ds. Cyfrowych, jak i Komisji i Rady Usług Cyfrowych: bok@otonoclegi.pl

2. Za pośrednictwem punktu kontaktowego można się skontaktować drogą elektroniczną (mail) z Administratorem na potrzeby stosowania niniejszego Regulaminu, a także w celu zgłaszania nielegalnych treści/usług w Serwisie.

3. W celu komunikacji używanym językiem jest język polski ze względu na główne miejsce prowadzenia działalności Administratora oraz język angielski jako szeroko rozumiany przez największą liczbę obywateli Unii. 

Art. 16 Przetwarzanie danych i polityka prywatności

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą są przetwarzane przez otonoclegi.pl jako administratora danych w celu świadczenia usług opisanych Regulaminem. Szczegółowa regulacja znajduje się w Polityce prywatności.

 

Art. 17 Korespondencja elektroniczna


1. Dokonanie aktywacji w Serwisie otonoclegi.pl i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.


2. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą serwisowi otonoclegi.pl usunięcie swoich danych z jego bazy.


3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność otonoclegi.pl z tego tytułu zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to Użytkowników będących Konsumentami lub Użytkowników Na Prawach Konsumenta.

Art. 18 Zmiany Regulaminu


1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian otonoclegi.pl poinformuje na stronach internetowych otonoclegi.pl. Konsumenci oraz Użytkownicy Na Prawach Konsumenta zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach Danych adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo  do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie..


2. Zawarte przed zmianą Regulaminu umowy wykonywane są w na zasadach obowiązujących w momencie ich zawarcia.

 

Art. 19 Klauzula salwatoryjna

 

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

Art. 20 Cesja praw


otonoclegi.pl zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Użytkownik będący Konsumentem lub Użytkownik Na Prawach Konsumenta ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.

 

Art. 21 Wybór prawa i sądu


1. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.


2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby otonoclegi.pl, przy czym postanowienie dotyczące właściwości sądu dla siedziby otonoclegi.pl nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub Użytkowników Na Prawach Konsumenta.

 

Art. 22 Postanowienia końcowe


We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 


Ostatnia aktualizacja Regulaminu: ………………….. r.

 

REGULAMIN PANELU OCEN W RAMACH KORZYSTANIA Z SERWISU otonoclegi.pl

1. Postanowienia wstępne

1. W ramach serwisu otonoclegi.pl udostępniony został system ocen:


a) materiałów (zdjęć i filmów) publikowanych przez Użytkowników, na który składa się system ocen,

b) artykułów w sekcji wiadomości publikowanych przez otonoclegi.pl.

 

2. Treści komentarzy i są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających otonoclegi.pl.


3. Przedmiot niniejszego regulaminu stanowi określenie warunków funkcjonowania panelu ocen serwisu otonoclegi.pl oraz warunków korzystania z niego przez użytkowników sieci internetowej.


4. Regulamin określa między innymi: prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników Internetu, którzy korzystają z panelu ocen serwisu otonoclegi.pl.

2. Definicje  

1. otonoclegi.pl – internetowy serwis, działający w domenie otonoclegi.pl, umożliwiający publikowanie Ogłoszeń noclegów oraz publikowanie Ofert firm z branży turystycznej, wystawiania ocen i komentarzy oraz korzystania z forum Serwisu.

 

2. Administrator - Administratorem Serwisu jest spółka otonoclegi.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowskiej 18/156, kod 20-701, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000522652, adres mailowy: bok@otonoclegi.pl

 

3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w otonoclegi.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

 

4. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza stronę otonoclegi.pl, w tym także korzysta z usług oferowanych przez serwis otonoclegi.pl.

5. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z otonoclegi.pl, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach otonoclegi.pl.

6. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu otonoclegi.pl.

3. Zakres podmiotowy Regulaminu  

Niniejszy Regulamin wiąże każdego Użytkownika i Gościa, bez względu na to, czy dokonał rejestracji w Serwisie samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem, oraz bez względu na to czy korzysta z Serwisu.

4. Zakres przedmiotowy Regulaminu

1. Integralną częścią Serwisu w jest panel ocen, który służy Użytkownikom i Gościom Serwisu do

a) do wystawiania komentarzy oraz ocen materiałów umieszczonych uprzednio w Serwisie,

b) do wystawiania ocen zdjęciom Użytkowników umieszczonym uprzednio w Serwisie, bez możliwości wystawiania komentarzy.

2. Ustalone kryteria ocen zawierają możliwość dokonania wyboru oceny na podstawie punktacji od 1 (najgorsza ocena) do 10 (najlepsza ocena).

3. Przy ocenie Użytkownik lub Gość może podać swoje imię.

5. Na podstawie wszystkich wystawionych ocen materiałom w Klubie ….. Serwis automatycznie tworzy ranking najaktywniejszych Użytkowników, upubliczniając 5 (pięć) kont Użytkowników z największą ilością dodanych zdjęć i filmów.

5. Panel ocen

1. Ustalenie formatu panelu ocen, kryteriów będących przedmiotem oceny, punktacji oraz wszelkich inne szczegółów związanych z udostępnieniem panelu Użytkownikom należy do wyłącznej kompetencji Serwisu.


2. Użytkownik może dodać ocenę lub komentarz wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia związane z korzystaniem z modelu samochodu. Ocena może zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do modelu samochodu elektrycznego.

 

3. Serwis nie weryfikuje opinii i komentarzy Użytkowników, poza przypadkami wskazanymi w punkcie 6 Regulaminu.


4. Wystawione oceny oraz komentarze widoczne będą:

a) dla wszystkich Użytkowników

b) w panelu Użytkownika w zakładce „Dodane opinie”.

6. Usunięcie oceny

1. Usunięcia oceny lub komentarza może dokonać wyłącznie Serwis.


2. Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w komentarzach w przypadku, gdy:

a) komentarz jest, w całości bądź w części, niezwiązany merytorycznie z oceną modelu samochodu,

b) zawiera wulgarne treści,

c) jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,

d) zawiera odnośniki do innych stron,

e) narusza interesy Serwisu,

f) jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,

g) jest podpisany ciągiem przypadkowych znaków,

h) wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej,

i) propaguje przemoc,

j) stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.


3. Użytkownik lub Gość może wystąpić z wnioskiem o usunięcie oceny lub komentarza jedynie w przypadkach, gdy zamieszczona ocena lub komentarz naruszają prawa Użytkownika/Gościa.


4. W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona ocena lub komentarz narusza prawa Użytkownika/Gościa, winien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie.


5. Zawiadomienie o naruszeniu prawa winno zawierać wszystkie następujące elementy:

a) Określenie uprawnionego składającego zawiadomienie o zamieszczeniu oceny bezprawnej lub naruszającej prawa uprawnionego;

b) Dane kontaktowe uprawnionego;

c) Wskazanie w sposób jednoznaczny oceny, która narusza prawa uprawnionego, do której, jego zdaniem, powinien być zablokowany dostęp;

d) Podanie informacji umożliwiających odnalezienie oceny naruszającej prawa uprawnionego;

e) Zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia;

f) Oświadczenie uprawnionego o zgodności z prawdą przedstawionych informacji;

g) Ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia uprawnionego;

h) Podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej;

i) Ewentualnie kopia pełnomocnictwa.


6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres Serwisu: otonoclegi.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 18/156, 20-701 Lublin.


7. Jeśli zgłaszający nie spełni wymagań opisanych w ust. 5, Serwis pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania.


8. W przypadku uznania przez Serwis zarzutów Użytkownika/Gościa, o których mowa w ust. 3, Serwis usuwa zakwestionowaną ocenę z bazy.

7. Wyłączenia

1. Użytkownik zobowiązuje powstrzymywać się od oceny promowanych przez siebie modeli samochodów elektrycznych.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 wprowadzony został przez Serwis w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).

3. Pouczenie, o którym mowa w ust. 1 wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Serwisu za czyny Użytkowników naruszające zakaz.

8. Ograniczenia odpowiedzialności Serwisu

1. Serwis nie ponosi względem Użytkownika ani Gościa odpowiedzialności za zachowania Użytkowników i Gości w ramach Serwisu, a w szczególności za wystawiane modelom samochodów elektrycznych opinie w formie ocen lub komentarzy znajdujących się w panelu ocen.

2. W związku z treścią ust. 1 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika lub Gościa korzyści, przy czym postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

9. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania z Serwisu otonoclegi.pl
REGULAMIN

FORUM SERWISU INTERNETOWEGO otonoclegi.pl

 

1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady stanowiące podstawy korzystania z forum Serwisu internetowego otonoclegi.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.otonoclegi.pl (dalej „Forum”).

2. Postanowienia Regulaminu Forum oraz Regulaminu Korzystania z Serwisu otonoclegi.pl wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu .

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Forum, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Forum oraz Regulaminu Serwisu.

4. Przedmiotem usługi jest udostępnienie Użytkownikowi umieszczania komentarzy na Forum celem wyrażenia indywidualnych opinii i wymianie poglądów zgodnie z Regulaminem Forum.

5. Korzystanie z Forum Serwisu wymaga dokonania rejestracji. 

2. Definicje  

1. otonoclegi.pl – internetowy serwis, działający w domenie otonoclegi.pl, umożliwiający publikowanie Ogłoszeń noclegów oraz publikowanie Ofert firm z branży turystycznej, wystawiania ocen i komentarzy oraz korzystania z forum Serwisu.

 

2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w otonoclegi.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

 

3. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza stronę otonoclegi.pl, w tym także korzysta z usług oferowanych przez serwis otonoclegi.pl.

 

4. Administrator - Administratorem Serwisu jest spółka otonoclegi.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowskiej 18/156, kod 20-701, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000522652, adres mailowy: bok@otonoclegi.pl


5. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z otonoclegi.pl, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach otonoclegi.pl.

6. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu otonoclegi.pl.

2. Konto Użytkownika

1. Dostęp do Forum posiadają Użytkownicy i Goście.

2. Korzystanie z forum możliwe jest anonimowo lub po podaniu adresu e-mail oraz imienia oraz odpowiedzi na zadane pytanie, po czym dokonywana jest rejestracja Konta. Zasady tworzenia Konta reguluje Regulamin Korzystania z Serwisu otonoclegi.pl

3. Warunkiem korzystania z Forum jest uprzednia akceptacja warunków niniejszego Regulaminu.

 

3. Wpisy na Forum

1. Użytkownik zamieszcza wpis na Forum wyłącznie na własną odpowiedzialność.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.

3. Użytkownik zostaje powiadomiony o odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie na podany przez Użytkownika adres email.

3. Każdy Użytkownik, który poweźmie informację, że treści zamieszczone na Forum przez innego Użytkownika są niezgodne z prawem, postanowieniami Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Forum, powinien poinformować Administratora o tym fakcie. Wszelkie uwagi należy kierować na adres bok@otonoclegi.pl

4. Administrator nie ma obowiązku monitorowania treści wpisów publikowanych przez Użytkownika. W przypadku wpisów niezgodnych z niniejszym Regulaminem Administratorowi przysługuje prawo ich usuwania.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść materiałów (w tym wypowiedzi na forum poprzez umieszczenie wpisów oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu i dodanych przez nich linków). Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych materiałów i ich usuwania, jeżeli treść lub charakter wypowiedzi jest niezgodny z prawem, Regulaminem Serwisu lub Regulaminem Forum.

6. Administrator powiadomi Użytkownika Serwisu o usunięciu zamieszczonych przez niego materiałów.

7. Administrator ma prawo do usunięcia wpisu, jeżeli uważa, że zachodzi uzasadniona potrzeba. Dotyczy to szczególnie wpisów, których treść jest niezgodna z prawem, postanowieniami Regulaminu Korzystania z Serwisu otonoclegi.pl lub Regulaminu Forum.

8. Niedozwolone jest publikowanie w szczególności wpisów, które zawierają:

a. treści nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujące przemoc lub totalitarny ustrój państwa

b. wulgaryzmy,

c. reklamy,

d. treści, które mają charakter utworu i pochodzą od osoby trzeciej innej niż Użytkownik,

e. treści niezgodne z prawem,

f. treści naruszające dobra osobiste osób trzecich,

g. treści stanowiące formę czynu karalnego przestępstwem lub wykroczeniem przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prywatność,

h. treści promujące działania nielegalne,

i. treści pornograficzne,

j. działania promocyjne i komercyjne Użytkownika,

k. treści propagujące przemoc,

l. treści obraźliwych, zniesławiających i kompromitujących osoby trzecie lub innych Użytkowników,

m. promowanie wizerunku osoby prowadzącej działalność zarobkową w związku z taką działalnością oraz prowadzenie działalności zarobkowej,

n. treści zawierające oprogramowanie lub informacje, które mogą naruszać szkodliwe lub niszczące, elementy dla serwisów informatycznych,

4. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania z Serwisu otonoclegi.pl

 

 

©